Prof. Andrzej Buko, profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Zdobywał doświadczenia wykopaliskowe na terenach Polski, Francji, Italii, Norwegii, Jordanii i Hiszpanii. Zainteresowania naukowe skupia wokół ceramologii archeologicznej, początków państwa polskiego i cywilizacji europejskiej. Od 2003 roku realizuje projekty badawcze dotyczące pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich. Autor ponad 300 prac (książki, artykuły, sprawozdania i recenzje) wydanych drukiem w Polsce oraz Czechach, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji, Ukrainie i USA; autor i współautor 11 książek, redaktor (i współredaktor) 21 monografii.

Prof. Wiesław Bogdanowicz, kierownik Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w ekologii i ewolucji ssaków, genetyce populacyjnej, zastosowaniu technik molekularnych w archeologii. Kierował zespołem genetyków, który zidentyfikował szczątki Mikołaja Kopernika. Prof. Bogdanowicz obronił pracę doktorską w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Był stypendystą Komisji Fulbrighta i prowadził badania podoktorskie na Teksańskim Uniwersytecie Technicznym. Jest autorem ponad 80 artykułów naukowych, w tym w takich prestiżowych czasopismach jak: Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Proceedings of the Royal Society B, Journal of Experimental Biology. Jest twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma Acta Chiropterologica, w całości poświęconemu biologii, ekologii i systematyce nietoperzy. Za pracę nad nietoperzami otrzymał Nagrodę imienia Gerrita S. Millera Jr.

Dr Katarzyna Skrzyńska, archeolog, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, specjalista w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza (cmentarzyska: aspekty socjologiczne i kulturowe, badania paleogenetyczne, konwersja wyznaniowa; osadnictwo pogranicza mazowiecko-ruskiego na tle kształtowania się tamtejszego styku etnokulturowego). Uczestniczka międzynarodowych ekspedycji i projektów badawczych związanych z archeologią wczesnego średniowiecza w Europie Północnej i Środkowowschodniej. Główny wykonawca projektu pt. Sigtuna Orientalis. Zabytki proweniencji wschodniej we wczesnośredniowiecznej Sigtunie, realizowanego w ramach współpracy PAN z Królewską Szwedzką Akademią Nauk w Sztokholmie. Stypendystka Center for Medieval Studies Uniwersytetu w Bergen, Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie i Uniwersytetu w Yorku. Ostatnio współrealizatorka projektu NPRH pt. Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim, kierowniczka projektu MKiDN pt. Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu (strona projektu) i koordynatorka serii wydawniczej Origines Polonorum. Autorka monografii pt. Dorzecze środkowego Bugu jako pogranicze kulturowe we wcześniejszym średniowieczu oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki kształtowania się wczesnośredniowiecznego, polsko-ruskiego pogranicza kulturowego – jego osadnictwa i obrządku pogrzebowego.
E-mail: kasiaskrzynska@tlen.pl.

Dr Tomasz Kordala, (ur. 12. 02. 1958 r. w Łodzi), archeolog, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1982 r. związany z Muzeum Mazowieckim w Płocku, obecnie pełni w tej placówce następujące funkcje: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza Rady Muzeum, redaktora naczelnego półrocznika „Nasze Korzenie”, zastępcy redaktora naczelnego „Rocznika Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Autor ok. 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prowadzi badania nad przemianami osadniczymi i kulturowymi północnego Mazowsza w X-XIII w., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia obrządku pogrzebowego. W 2003 r. obronił na Uniwersytecie Łódzkim rozprawę doktorską pt. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Kajzera. Interesuje się również historią archeologii na Mazowszu. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Kontakt: tel. 660 509 233;
E-mail: t.kordala@muzeumplock.eu.

Mgr Dariusz Krasnodębski, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, zajmujący się przeszłością terenów dorzecza środkowego Bugu i górnej Narwi. Ekspert ds. badań archeologicznych na terenie Puszczy Białowieskiej, Od 1996 r. kierujący wieloma projektami badawczymi związanymi z rozpoznaniem osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego. Kierownik lub główny wykonawca grantów NCN i NPRH, koordynator badań na mazowieckim odcinku autostrady A2 i białostockim odcinku gazociągu jamalskiego. Specjalista od podlaskich grodzisk i zdjęć lotniczych. Badał kilkadziesiąt stanowisk w tym m. in. wczesnośredniowieczne cmentarzyska w Daniłowie Małym, Surażu, Zbuczu. Szczytach Dzięciołowie, a także Szczekotowie i Jelonce w Puszczy Białowieskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji związanych przeszłością Podlasia.
E-mail: krasnodebskid@poczta.onet.pl.

Dr Łukasz Maurycy Stanaszek, jest antropologiem i archeologiem, kustoszem dyplomowanym i kierownikiem Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, popularyzatorem nauki. Bada szeroko rozumiany obrządek pogrzebowy populacji pradziejowych i nowożytnych (m.in. żołnierzy z Reduty Ordona), uczestniczył w charakterze antropologa w kilkudziesięciu ekspedycjach archeologicznych w kraju i za granicą (m.in. w Anglii, Chorwacji, Rumunii, Białorusi, Rosji, Ukrainie, Litwie i Sudanie). Aktualnie zajmuje się przemianami osadniczymi i kulturowymi w Dolinie Środkowej Wisły (m.in. badania w Czersku, Glinkach, Wawrze, Pradze Południe) oraz związaną z tym reaktywacją Urzecza.

Dr Rafał Fetner, jest adiunktem w Katedrze Bioarcheologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w analizie szczątków ludzkich, w tym w rekonstrukcji diety oraz jakości życia. Poprzednie i aktualne projekty obejmują tereny Polski, basenu Morza Śródziemnego oraz Iraku, od epoki brązu po średniowiecze.

Dr Dariusz Błaszczyk, ukończył studia historyczne i archeologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również w University of Durham w Anglii i w Högskolan i Kalmar w Szwecji. Obecnie pracuje na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się archeologią i historią wczesnego średniowiecza w Polsce i Europie, zastosowaniem badań izotopowych i molekularnych w archeologii oraz teorią i metodologią archeologii. Prowadził m.in. badania w oparciu o analizy izotopowe nad dietą i pochodzeniem osób pochowanych we wczesnośredniowiecznych tzw. grobach komorowych na ziemiach polskich (D. Błaszczyk, Między ziemią a niebem. Groby komorowe na obszarze państwa pierwszych Piastów, Warszawa 2017).
E-mail: d.blaszczyk@uw.edu.pl.

Mgr inż. Monika Patrzyk, ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim uzyskując tytuł inżyniera z biotechnologii oraz magistra z biologii. W 2016 roku podjęła pracę w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akadamii Nauk, zdobywając doświadczenie w genetyce molekularnej. Bierze udział w badaniach z zakresu genetyki populacyjnej i identyfikacji gatunków. Przeprowadza analizy z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji na platformach PacBio RSII oraz Illumina. W trakcie swojej pracy brała udział również w różnych projektach naukowych m.in. „Zmienność i struktura genetyczna populacji wilka szarego na kontynencie eurozajatyckim.” NCN Miniatura DEC-2017/01/X/NZ8/02119. Kierownik: H. Panagiotopoulou-Stawnicka, „Stabilizacja populacji jelenia szlachetnego w Borach Stobrawskich w oparciu o wysiedlenia z hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Kluczbork”. Jej zainteresowania i pasja w pracy wciąż się rozwijają, obejmując m.in. filogeografię i antyczne DNA (aDNA).

Mgr Karolina Trusz, archeolog śródziemnomorski i podwodny. Uczestniczyła i zdobywała doświadczenie na różnych badaniach podwodnych m.in.: z OBA UW w Risan, Crimea Project na Krymie, z Rosyjską Akademią Nauk w Rosji, Fanagoria, od 2010 roku jest związana z podwodną misją kierowaną przez prof. Hakan Oniz u wybrzeży południowo-zachodniej Turcji, a od 2017 roku jest jednym z wykonawców badań podwodnych w Delcie Dunaju w Rumunii. Od maja 2014 roku jest jednym z koordynatorów UniTwin Network for Underwater Archaeology UNESCO z ramienia Wydziału Archeologii UW. Jej zainteresowania badawcze obejmują instalacje portowe, lądowe i wodne szlaki handlowe południowo-zachodniej Azji Mniejszej i Morza Czarnego, zajmuje się dokumentacją rysunkową i fotograficzną zabytków, do tego poznała profesjonalne środowisko graficzne umożliwiające realistyczną dokumentację i rekonstrukcję obiektów.
E-mail: karolina.torusu@gmail.com.